مشاهده فیلترها

PH متر (5)

آب مقطر گیری (2)

آسیاب آزمایشگاهی (1)

آون یا فور (2)

اتوکلاو (1)

انکوباتور (3)

بن ماری (3)

ترازو (6)

دماسنج (4)

دماسنج رطوبت‌سنج (2)

دوش چشم شوی اضطراری (1)

رفراکتومتر (5)

سمپلر (1)

شیکر آزمایشگاهی (3)

کلنی کانتر (2)

کوره الکتریکی (1)

هود آزمایشگاهی (2)

هیتر (3)